Javni razpis: nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024

Na podlagi poslanstva Slovenskega kemijskega društva k pospešenemu napredku kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva ter strategije družbene odgovornosti podjetja AquafilSLO d.o.o. objavljamo razpis za

“nagrado za najboljše diplomsko delo”,

“nagrado za najboljše magistrsko delo”,

“nagrado za najboljše doktorsko delo”,

“posebno  nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo”

s področja trajnostne kemije.

Rok za prijavo del je do 14. junija 2024.

Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše diplomsko, magistrsko in doktorsko delo imajo diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije v tekočem ali predhodnem akademskem letu. Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 6. septembra 2024 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado.

Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2024, 18. septembra 2024, v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Zmagovalci bodo imeli poleg denarne nagrade možnost predstavitve svojega dela na sedežu skupine Aquafil v Arcu, Italija.

Za popolno vlogo mora prijavitelj oddati:

–          izpolnjeno prijavno vlogo (obrazec)

–          življenjepis kandidata

–          izvod dela (pdf)

Kandidati vloge oddate v elektronski obliki na naslov chem.soc@ki.si najkasneje do 14. junija 2024 s pripisom “razpis za nagrade – diplomsko delo”, “razpis za nagrade – magistrsko delo” oziroma “razpis za nagrade – doktorsko delo”.

Naloge bodo ocenjene po naslednjih kriterijih: prispevek k trajnostnemu razvoju, znanstvena odličnost, odmevnost rezultatov v strokovnih medijih, uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu, relevantnost rešitve za področje polimerne kemije.

Pri tem so ocenjevalni kriteriji različno pomembni, pomembnost posameznega ocenjevalnega sklopa pa se točkuje z oceno od 1 do 10, pri čemer posamezni kriterij predstavlja vnaprej določeni odstotek končne ocene dela: a) prispevek k trajnostnemu razvoju – 40 % ocene; b) znanstvena odličnost – 10 % ocene, c) odmevnost rezultatov – 10 % ocene, d) uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu – 30 % ocene ter e) relevantnost rešitve za področje polimerne kemije – 10 % ocene.

Naloga, ki bo prejela največje število točk za sklop d), bo nagrajena s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo. Če bo enako najvišje število točk v sklopu d) prejelo več nalog, bo izmed njih predsednik strokovne komisije izbral zmagovalno nalogo. Posebna nagrada je lahko podeljena poleg redne nagrade ali samostojno.

Strokovno 6-člansko komisijo izbora nagrad vodi prof. dr. Marjan Veber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani). V njej pa sodelujejo kot člani še: dr. Vid Margon (AquafilSLO d.o.o.), izr. prof. dr. Miroslav Huskić (Fakulteta za tehnologijo polimerov), doc. dr. Blaž Belec (Fakulteta za znanost o okolju, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Peter Krajnc (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) in prof. dr. Darja Lisjak (Institut Jožef Stefan).

Strokovni komisiji se bo pri ocenjevanju in izboru posebne nagrade za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo pridružila še posebna 3-članska komisija. Posebni komisiji s predstavniki gospodarstva bo predsedoval generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić, pridružili pa se mu bosta še Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica Roto, in Alenka Dovč, vodja projektov, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije.

PRILOGA: Prijavna vloga 2024

Ljubljana, 25.4.2024

 

*Na razpisu lahko sodelujejo tudi študentje, ki so jih mentorirali člani komisije. Član komisije se iz ocenjevanja dela, pri katerem je sodeloval kot mentor, izloči.

 

STROKOVNA KOMISIJA

Vodja komisije:

prof. dr. Marjan Veber
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Člani komisije:

dr. Vid Margon
AquafilSLO, d.o.o.

prof. dr. Darja Lisjak
Institut Jožef Stefan

izr. prof. dr. Miroslav Huskić
Fakulteta za tehnologijo polimerov

doc. dr. Blaž Belec
Fakulteta za znanost o okolju, Univerza v Novi Gorici

prof. dr. Peter Krajnc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

 

POSEBNA KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO

Denis Jahić
generalni direktor AquafilSLO

Alenka Dovč
vodja projektov, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije

Nuša Pavlinjek Slavinec
direktorica Roto