Kemijski priročnik

Priročnik predstavlja monografije nevarnih kemikalij, opisuje njihove kemijske in fizikalne lastnostih, praktično uporabo ter njihov vpliv na žive organizme in okolje. Namenjena je strokovnjakom, ki delujejo na področju kemije, farmacije, veterine, agronomije pa tudi poslovnim osebam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom z nevarnimi kemikalijami ter nadzirajo njihov promet.

Vsebinsko priročnik zajema opise blizu 800 kemikalij, IUPAC kemijski nomenklaturni sistem za organske in neorganske spojine, opis svetovnega usklajenega sistema za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), mednarodni sistem merskih enot, pregled aktivnih snovi in preparatov za zaščito rastlin registriranih v RS in osnovne farmakološko toksikološke lastnosti nekaterih kemijskih funkcionalnih skupin.

Priročnik nudi veliko koristih podatkov osebam, ki so pogosto v stiku z naravnim okoljem (lovci, čebelarji, ribči, ekologi), ki skrbijo za zaščito rastlin (gozdarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo) in živali (veterina). V tem pogledu so posebno predstavljene kemikalije, katerih uporaba je dovoljena v Sloveniji na področju kmetijstva, sadjarstva in gozdarstva. Publikacija je izredno primerna kot učbenik za {tudente kemije, kemijske tehnologije, farmacije in drugih sorodnih znanosti.

V publikaciji so zajete zakonske določbe glede razvrščanja in označevanja kemikalij v prometu, obenem z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ki se začne izvajati za snovi s 1. decembrom 2010, za zmesi pa s 1. junijem 2015. Opisi posameznih kemikalij so opremljeni tudi s CAS in s številkami carinske tarife, ki je usklajena s kombinirano nomenklaturo EU.

Vsebina knjige je prilagojena dosežkom mednarodnih organizacij (Organizacija za hrano in kmetijstvo – FAO, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD, Svetovna zdravstvena organizacija WHO…), ki so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postavljale temelje nove svetovne politike pri obravnavi kemijskih snovi in njihovega vpliva na človekovo okolje.

Priročnik je rezultat dela strokovnjakov Fakultete za farmacijo in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Podatki so zbrani iz različnih virov, ki so bili dosegljivi v strokovni literaturi, na spletnih straneh, v uradnih listih in drugih sprejemljivih publikacijah. Ker je takšen način obravnave nevarnih kemikalij pripravljen v slovenščini, je knjiga pomemben prispevek uresničevanju nacionalnega programa o kemijski varnosti.

Avtorji knjige so Prof. Dr. Aleš Krbavčič, Prof. Dr. Aleš Obreza, Prof. Dr. Marija, Sollner-Dolenc, Prof. Dr. Branko Stanovnik in Mag. Milan Škrlj.

Zbral in uredil: Milan Škrlj

Izdalo in založilo: Slovensko Kemijsko Društvo

Cena knjige v elektronski obliki (CD-ROM) je 15€ z DDV

Za naročilo pišite na naslov chem.soc@ki.si.