Poslanstvo

Slovensko kemijsko društvo je organizacija strokovnjakov s področja kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva na območju Slovenije.

Nameni in cilji društva so:

 • da pospešuje napredek kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva v najširšem pomenu,
 • da skrbi za rast strokovnega znanja svojega članstva in
 • da sodeluje z vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo s kemijsko stroko, z njimi izmenjuje izkušnje in jim pomaga.

Za uresničevanje nekaterih skupnih interesov se društvo lahko povezuje z ostalimi sorodnimi društvi v zveze in druge oblike povezovanja.

Za izpolnitev teh namenov in ciljev društvo:

 • štirikrat letno objavlja znanstveno revijo Acta Chimica Slovenica,
 • sodeluje pri pripravi manjših in večjih raziskovalnih konferenc,
 • sodeluje pri pripravi zbornikov in monografij ter
 • v sodelovanju s fakultetami organizira vsakoletno srečanje kemikov Slovenski kemijski dnevi.

Na ta način spodbuja k znanstveno raziskovalnemu in razvojnemu delu na področju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva. Društvo si še posebej prizadeva za vzpostavitev tesnejših stikov akademske sfere in industrije, kar je pomembno za prenos znanj in s tem za hitrejši napredek slovenske kemijske industrije.

Strokovno delo Slovenskega kemijskega društva poteka v sekcijah, komisijah in podružnicah, ki:

 • organizirajo simpozije in konference,
 • prirejajo strokovna posvetovanja in diskusije o aktualnih problemih, tečaje, seminarje in predavanja, udeležbo na svetovnih prireditvah,
 • sodelujejo pri oblikovanju nacionalnega izobraževalnega sistema, poklicnih profilov in posameznih programov na področju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,
 • sodelujejo pri organiziranju in posodabljanju pouka kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva na vseh stopnjah šolanja,
 • sodelujejo z univerzama in posameznimi fakultetami ter inštituti glede vprašanj stroke,
 • sodelujejo pri pripravah zakonov, ki se nanašajo na področje kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,
 • sodelujejo pripravi internetnih kemijskih portalov in poljubno znanstvenih revij zan mlade in učitelje,
 • organizirajo razna strokovna tekmovanja za malde kemike in podobno.

Podrobneje si lahko o delu podružnic, komisij in sekcij preberete v rubriki PODRUŽNICE IN SEKCIJE.

Delujemo lokalno, nacionalno in globalno

Lokalno: Zaradi obsežnosti področja na katerem delujemo, in zaradi velikega števila članov je društvo organizirano v obliki podružnic. Te se lahko praviloma ustanovijo na področju posamezne občine ali več občin, lahko pa tudi v tovarnah, institutih, zavodih in drugih ustanovah. Pogoj za ustanovitev nove podružnice je, da ima najmanj deset članov. Trenutno v društvu delujeta Dolenjska in Mariborska podružnica.

Nacionalno: člani društva imajo možnost, da na nacionalnem nivoju sodelujejo v sekciji, ki zadeva njihovo področje dela. V društvu deluje enajst sekcij in dve komisiji. Namenjene so hitrejšemu prenosu znanja in izkušenj med strokovnjaki istega področja raziskovanja, možnosti spremljanja napredka na sorodnih področjih ter mreženja.

Enkrat letno je na nacionalnem nivoju organizirano srečanje kemijske stroke z naslovom Slovenski kemijski dnevi. Le ti so odlična priložnost za predstavitev dela v obliki predavanj, posterjev, izmenjave mnenj in izkušenj na okroglih mizah ter mreženje in druženje.

Globalno: društvo z izdajanjem društvene revije Acta Chimica Slovenica izpolnjuje namen širjenja znanstvenih in strokovnih spoznanj ter dosežkov širši mednarodni kemijski stroki ter omogoča objavo znanstvenih člankov tudi tujim avtorjem na mednarodnem nivoju.

Poleg dvostranskega sodelovanja s kemijskimi društvi sosednjih in drugih srednjeevropskih držav je pomembno sodelovanje v Skupini kemijskih društev Srednje Evrope ter članstvo društva v mednarodnih organizacijah kot so EuCheMS, Eurachem, IUPAC, EFCE, EPF in IUCr.

Statut Slovenskega kemijskega društva