Javni razpis za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva za leto 2024

Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva (v nadaljevanju: Odbor za nagrade in priznanja SKD) v skladu s »Pravilnikom o nagradah in priznanjih Slovenskega kemijskega društva« (sprejetim na 11. seji glavnega odbora dne 3. 10. 2023) objavlja:

 JAVNI RAZPIS ZA NAGRADE IN PRIZNANJA SLOVENSKEGA KEMIJSKEGA DRUŠTVA za leto 2024

 Slovensko kemijsko društvo (v nadaljevanju »SKD«) podeljuje »Nagrade in Priznanja SKD«, in sicer:

 • Nagrado SKD za mlade kemike in kemijske inženirje,
 • Nagrado SKD za vrhunski dosežek na področju kemije,
 • Nagrado SKD za življenjsko delo na področju kemije ter
 • Priznanje za častnega člana SKD in
 • Priznanje za zaslužnega člana SKD

Navedene nagrade društva se podelijo v dveh kategorijah in sicer:

 • znanstvenoraziskovalna in pedagoška dejavnost ter
 • gospodarska dejavnost.

Kandidat(i) za nagrado oz. priznanje mora(jo) biti nominiran(i). Prijavitelj v prijavi predloži vlogo, ki vsebuje naslednje dokumente:

 1. IZPOLNJEN PRIJAVNI OBRAZEC ZA NOMINACIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA SKD, ki vsebuje kontaktne podatke nominiranca in predlagatelja, podatke o opredelitvi vrste nagrade in kratek utemeljitev predloga nominacije (maks. 500 znakov brez presledkov). Utemeljitev naj vsebuje opis dela, ki se lahko vpiše v listino o nagradi (npr. izjemni dosežki) itd. Glej pravilnik o nagradah in priznanjih SKD. Obrazec je na voljo na dnu strani.
 2. PISNA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA NAGRADO oz. PRIZNANJE SKD, ki mora vsebovati: Podatke o nominirancu (ime in priimek člana SKD, naslov organizacije, podjetja, inštitucije), ter obrazložitev predloga nagrade z utemeljitvijo. Dokument (minimalno 1 tipkano stran. A4 – 1800 znakov brez presledkov in foto dokumentacija, maksimalno 2 strani, font 12, Times New Roman, enojni razmik).
 3. PODPORNA DOKUMENTACIJA: največ 10 enot (članki, patenti, slike inovacije itd.), ki pojasnjujejo, zakaj je nominiranec ustrezen kandidat za omenjeno nagrado oziroma priznanje.

 Vlogo za nominacijo z vsemi zgoraj navedenimi prilogami je potrebno posredovati v elektronski obliki na elektronski naslov Slovenskega kemijskega društva chem.soc@ki.si do 30.4.2024.

Nagrajenci bodo razglašeni na dogodku Slovenski kemijski dnevi 2024, ki bo potekal od 18. do 20. septembra 2024.

Nominacije se vrednotijo s kriteriji iz 5. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih SKD.

Vodila pri predlogih za nominacije:

 1. Avtorju priporočilnega pisma ni treba biti člani SKD.
 2. Upošteva se le eno priporočilno pismo. Nominiranci za nagrado z več priporočilnimi pismi nimajo večjih možnosti za nagrado.
 3.  Potrebno je soglasje nominiranca za nagrado.
 4. Za omejitve glede nominacij glej 9. člen Pravilnika o nagradah in priznanji SKD.
 5. Odbor za nagrade in priznanja SKD preveri prijavo in ugotovi njeno formalno popolnost.
 6. V primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev oziroma nepopolne dokumentacije Odbor za nagrade in priznanja SKD predlogov ne bo obravnaval.
 7. Odločitve Odbora za nagrade in priznanja SKD so dokončne.

 

Ljubljana, 15.1.2024

Odbor za nagrade in priznanja SKD
in
Predsednik SKD, dr. Peter Venturini

Priloge:
Prijavni obrazec za nagrade in priznanja SKD